حرکات اصلاحی رفع ناهنجاری سر به جلو

حرکات اصلاحی رفع ناهنجاری سر به جلو

 چهارشنبه 9 بهمن 1398 / بازدید 237 / نظرات 0 /

ستون مهره‌ها در ناحیه گردن به سمت جلو انحنا دارد و چنانچه این انحنا بیش از حد طبیعی باشد به آن عارضه سر به جلو گفته می‌شود. در این ناهنجاریسر جلوتر از گردن قراردارد،درحالی که لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند و با کمی دقت متوجه می‌شوید که لاله گوش جلوتر از شانه است.

 ناهنجاری سر به جلو 
ستون مهره‌ها در ناحیه گردن به سمت جلو انحنا دارد و چنانچه این انحنا بیش از حد طبیعی باشد به آن عارضه سر به جلو گفته می‌شود. در این ناهنجاریسر جلوتر از گردن قراردارد،درحالی که لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند و با کمی دقت متوجه می‌شوید که لاله گوش جلوتر از شانه است. برخی از عوامل ایجاد کننده این ناهنجاری می‌تواند، ضعف در بینایی، استفاده از بالش‌های بلند، ضعف عضلات پشت به ویژه عضلات گردنی، عادات رفتاری مانند مأخوذ به حیا بودن یا خجالتی بودن و عدم قرار گرفتن در وضعیت صحیح بدنی باشد. این ناهنجاری با ضعف عضلات گردنی همراه است. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ، ﺍﺛﺮ ﻧﻴﺮﻭی ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺭﻭی ﺳﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﻃﻮلانی ﻣﺪﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺻﻞ  ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩنی ﻭﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮﻩ‌ﺍیﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﮔﺮﺩنی، بی ﺣﺮکتی مفصلی ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ عمقی ﻭ حرکتی میﮔﺮﺩﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ، عوارض موضعی ﺩﻳﮕﺮی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﻠﻮﺁﻣﺪگی ﺳﺮ پدیدار می‌شود ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻔﺼﻞ فکی ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺟﻮﻳﺪﻥ،ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﻋﺮﻭﻕ ﺧﻮنی ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ‌ﺍی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺳﺎﻗﻪ‌ی ﻣﻐﺰ، ﺗﺤﺮﻙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎنی ﮔﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻞ ﺷﺪﻥ رباط پس‌گردنی ﻭ بی ﺛﺒﺎتی ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﻢ ﺗﺤﺮکی ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎنی قفسه سینه ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗنفسی میﺑﺎﺷﺪ. ناهنجاری سر به جلو ﺩﺭ ﻃﻮﻻنی ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ گوژپشتی، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺣﺮکتی ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ‌ﺍی ﻭ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ میﺷﻮﺩ. ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎی تنشی ﻭ ﻣﻴﮕﺮﻥ، ﺳﻨﺪروم‌ ﻓﻴﺒﺮﻭﻣﺎﻳﺎﻟﮋﻳﺎ(درد، خستگی و اختلال خواب)، سندروم ﻣﺎﻳﻮﻓﺎﺷﻴﺎﻝ(نقاط حساس و دردناک در عضلات) ﻭ یا ﺳﻨﺪﺭﻡ خستگی مزمن از دیگر عوارض ﺟﻠﻮﺁﻣﺪگی ﺳﺮ است، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪگی مبتلایان به این عارضه میﮔﺮﺩﺩ.
تمرینات اصلاحی برای ناهنجاری سر به جلو
تمرین اول:

تمرین‌های Chin-tuck از جمله روش‌های موثر در اصلاح ناهنجاری سر به جلو است. همچنین ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ تمرین‌های ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪه ﺳﺘﻮن مهره‌های ﮔﺮﺩنی ﺑﻪ تمرین Chin-tuck ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ، ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﺳﺘﻮﻥ مهره‌های ﮔﺮﺩنی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ‌ﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩﻩ ناشی ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ‌ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺻﻼحی ﺗﻤﺮﻳﻦ‌ﻫﺎی Chin-tuck میﺷﻮﺩ. 
تمرین دوم: به روی پشت خود دراز کشیده و زانوهای خود را خم کنید تا هنگام انجام این حرکت به کمر شما آسیب وارد نشود. به سقف نگاه کرده و مطمئن شوید بینی شما به صورت عمودی به سمت سقف قرار دارد. بدون حرکت دادن گردن، سر خود را به آرامی به سمت جلو تکان دهید. در این حالت تصور کنید که قصد دارید با سر بینی خود یک کمان رسم کنید. تکان های سر را بسیار آرام انجام دهید. به آرامی بینی خود را به حالت عمودی آن باز گردانید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. با سپری شدن چند روز از شروع حرکت، تعداد دفعات تکرار آن را به 20 بار  فزایش دهید. در هفته بعد، این حرکت را با انجام آن برای 2 تا 3 مرتبه در هر روز تمرین نمایید. هنگامی که شما به انجام این تمرین عادت کردید، می توانید در حالت ایستاده در برابر یک دیوار یا در حالت نشسته با حفظ فاصله از دیوار تمرین را انجام دهید.
تمرین سوم:
در حالت نشسته بر روی یک صندلی به صورتی قرار گیرید که کمر شما صاف باشد. در این حالت لازم است گردن در حالت کشیده بوده و پاها زاویه 90 درجه داشته باشند. شانه های خود را رها کرده و بازوها را در دو طرف بدن قرار دهید. تیغه شانه های خود را به سمت یکدیگر به صورتی فشار دهید که حالتی شبیه به رساندن آنها به یکدیگر را داشته باشد. این وضعیت را برای 3 ثانیه حفظ کنید. به آرامی شانه ها را رها کرده و به وضعیت اولیه باز گردید. این حرکت را 10 بار تکرار کرده و حرکت ها را به صورت کنترل شده انجام دهید. به تدریج طول مدت زمان حفظ وضعیت را تا 10 ثانیه افزایش دهید و با قوی تر شدن عضلات شانه این حرکت را برای 2 تا 3 بار در روز انجام دهید.
منابع:
1.حسن موسویمربی ورزش و پژوهشگر حوزه سلامت٫
2. درمان عارضه سر و گردن به جلو با ورزش و حرکات اصلاحی، دکتر محمد مسعود خالصی، 4 شهریور 98،مرکز جامع توانبخشی امید،

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

درباره ما

گروه ما با سالها تجربه مفتخر به توليد با کيفيت ترين محصولات و ارائه بهترین مکملهای سلامت و ورزشی می باشد.

عضويت در باشگاه ما

براي اطلاع از آخرين خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نماييد.

لینک های مفید

تماس با ما

wissernutritionCo@gmail.com